ब्रिक र ब्लक

ब्रिक र ब्लक

घाँस ब्लकहरू र अन्तर्क्रिया ब्लकहरू

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

ढल्केको इट्टा

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

कर्ब स्टोन

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

इट्टा बनाउने

111
222
333
444

रोक्नुहोस्

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8